Contact us

The Killer Tomato Pizzeria - Newton

5/94-96 Gorge Rd, Newton 5074(08) 8365 8151